สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Image

บริษัท รักษาความปลอดภัยเกรทเซ็นเตอร์ ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

Image

บริษัท รักษาความปลอดภัยเกรทเซ็นเตอร์ ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

Image

สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

Image

บริษัท เกรทเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

• จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และ รับติดตั้ง,ซ่อมแซม ระบบวิทยุสื่อสาร
• รับทำความสะอาดอาคารสถานที่
• รับบริการ ออกแบบ และ จัดสวน ดูแล บำรุงรักษาสวนหย่อม

บริษัท รักษาความปลอดภัยเกรทเซ็นเตอร์ ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด

• รับดูแล และ รักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ทั้งส่วนราชการและของเอกชน
• รับงาน อารักษ์ขาบุคคลสำคัญ โดยคณะทำงานมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี

สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

• รับฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ.2558
• ต้องมีคุณสมบัติ จบการศึกษาภาค บังคับ
• เป็นผู้ไม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และคดีทางเพศถึงที่สุด โทษอื่นพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า ห้าปี

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


เปิดอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
พ.ศ.2558 ใบอนุญาตเลขที่ กท.9630026
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ บุคคลที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
สังกัดบริษัทรักษาความปลอดภัย บุคคลทั่วไป ส่วนราชการ
และ รัฐวิสาหกิจ ดำเนินการฝึกอบรมโดย คณะครูฝึกผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี
และภายใต้อำนวยการฝึก โดย ผู้อำนวยการ คุณคมศักดิ์ อำไพเพชร ผู้รับอนุญาต
สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 61/1 หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ติดต่อสอบถามได้ที่ (077)-301-569, (077)-310-769
ไอดีไลน์ 098-550-7000

                   

รายละเอียดการก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้ง บริษัทฯ คือ คุณคมศักดิ์ อำไพเพชร (กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจผู้พันนิติบุคคล) ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “บริษัทจำกัด” ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
เลขที่ใบอนุญาต/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0845556000649 เลขที่บัญชีกองทุนประกันสังคม 8400088824 และได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร
จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เลขที่ใบอนุญาตฉบับที่ 050360000394

คู่มือแนะนำบริการ

จากประสบการณ์ในการอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือสังคมมากกว่า 20 ปีของ คุณคมศักดิ์ อำไพเพชร การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การให้ความช่วยเหลือด้านงานสื่อสารและระบบสื่อสารและด้านอื่นๆ แก่หน่วยงาน ราชการและด้านงานสังคมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีระบบการปฏิบัติงานต้องได้มาตรฐาน ด้านการบริการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการ ด้านรักษาความปลอดภัยภายใต้กฎหมาย รวมทั้งระบบการ ปฏิบัติงานมีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ “ลูกค้า”และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯมีเป้าหมายและความมุงมั่น ที่จะสร้าง ความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ รักในศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย โดยรวบรวมข้อเสียที่เคยพบน ามาแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ“บุคลากร G.C.S.”ทุกคน อันน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ “บุคลากร G.C.S.” ทุกคน ท าให้พวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

หัวใจสำคัญ

ในการรักษาความปลอดภัย คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่มีทักษะและมีความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน G.C.S. ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม ฝึกอบรมให้ มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจ ว่าจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่สุดในธุรกิจนี้ สิ่งสำคัญที่สุด ในงานของเรา คือการดูแลให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของลูกค้า ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่สำคัญในอันดับแรก คือ การคุ้มครองรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ที่เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สภาวะความ ปลอดภัยในสถานที่ของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดี การสร้างรากฐานของ G.C.S. เพื่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพที่ดี เป้าหมายสำคัญที่สุดคือ มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยที่ G.C.S. ได้กำหนดไว้ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กร สิ่งสำคัญประการแรกนั่นคือ “ความสามัคคี” ทั้งนี้บริษัทฯ จึงเสริมสร้างความอบอุ่นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย โดยมีนโยบายให้พนักงาน G.C.S.ทุกคน มีความเป็นอยู่ภายในองค์กรหรือหน่วยงานแบบครอบครัว โดยเน้น ให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อ การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ ภาคภูมิใจและเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมแก่การทำงานด้านบริการ

ติดต่อสอบถาม

• บริษัท เกรทเซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
• บริษัท รักษาความปลอดภัยเกรทเซ็นเตอร์ ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด
• สถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย เกรทซิเคียวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 61/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077-301569 โทรสาร 077-310769
E-mail : komsak9401@gmail.com
komsak9374@gmail.com